Archivo de la etiqueta: Sistema de Seguretat

Registre de les policies locals de Catalunya

Una de tantes qüestions pendents de coordinació de les policies locals dins del sistema de seguretat pública de Catalunya és la del registre de personal, un instrument professional necessari per a una correcta acreditació i identificació dels policies com a integrants de la Policia de Catalunya. Per intentar reparar aquest dèficit, el Parlament de Catalunya va aprovar, amb ocasió de la Llei d’acompanyament als Pressupostos per a 2015, una modificació de l’article 98 de la Llei 4/2013, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

L’actual dispersió de models d’acreditació i la dualitat de la identificació municipal amb la identificació del Sistema d’Informació Policial (SIP) evidencien aquesta necessitat.

Però a més de tractar-se d’un sistema d’identificació, la modificació de Llei permetrà, via desenvolupament reglamentari posterior, el registre de les dades personals i professionals que es puguin considerar bàsiques en un expedient professional.

El sistema de seguretat pública de Catalunya fa temps que hauria de saber quants policies locals i vigilants n’hi ha, quines són les seves dades professionals i acadèmiques, el seu historial de mobilitat,… I també, per suposat, aquelles dades necessàries per a la mobilització dels recursos policials davant, per exemple, declaracions d’estats d’emergència. Tot i que aquest darrer comentari serà tractat en altra ocasió de forma específica.

TEXT DE LA MODIFICACIÓ

Article 98. Modificació de la Llei 4/2003
2. S’afegeix un article, el 25 bis, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
«Article 25 bis. Registre de les policies locals de Catalunya
»1. Es crea el Registre de les policies locals de Catalunya com instrument adscrit al departament titular de les competències en matèria de seguretat pública per al compliment de les responsabilitats de coordinació de les policies locals i per a l’expedició del document d’acreditació professional.
»2. L’àmbit d’aquest registre comprèn tots els membres dels cossos de policia local, qualsevol que sigui llur vinculació, i també els vigilants municipals.
»3. En el Registre de policies locals de Catalunya s’hi ha d’anotar les dades personals i professionals que es determinin reglamentàriament sempre que siguin pertinents i adequades per a l’exercici de les competències de coordinació i ordenació de les policies locals establertes per la normativa vigent i d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
»La informació del registre ha d’ésser accessible als ajuntaments que ho requereixin per a l’exercici de llurs competències.
»4. Els ajuntaments han de tenir actualitzades les dades de llur personal que constin al Registre.»
3. S’afegeix un article, el 25 ter, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
«Article 25 ter. Document d’acreditació professional
»Tots els membres dels cossos de policies locals han de portar un document d’acreditació professional. Les característiques, els elements i el contingut del document d’acreditació els ha de determinar per reglament el departament competent en matèria de seguretat pública i ha d’ésser expedit per l’òrgan o l’autoritat municipal corresponent. En aquest document hi ha de figurar, com a mínim, el municipi de pertinença, la identificació de la categoria professional i el número de registre individual. S’ha de garantir, en qualsevol cas, la visibilitat de la identificació.»