Archivo de la etiqueta: SISTEMA DE POLICIA

Els mossos seran C1 a tots els efectes, els policies locals no

Molt parlar d’estructures d’Estat, de nou model de policia més integrat – o fins i tot, cos únic – però el cert és que, un cop més, es legisla per un cos oblidant-se dels altres.

Mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, s’ha aprovat la modificació de la lletra d de l’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 10/1994 (Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra) que resta redactada de la manera següent: «d) Escala bàsica: titulació del grup C, subgrup C1.»

Això implicarà que a partir de les properes convocatòries de mosso/a el requisit de titulació d’accés haurà de ser el propi d’aquest grup (títol de batxillerat o tècnic). Per a l’accés a les policies locals, en canvi, continuarà demanant-se el graduat ESO o equivalent.

No té lògica que no s’hagi aprovat la mateixa modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals.

Igualment pel quer fa a les previsions dels casos d’incompatibilitat. La Llei 5/2017 introdueix la següent modificació de l’article 45 de la Llei de Mossos d’Esquadra, que resta redactat de la manera següent:

«Article 45

»1. Els membres del Cos de Mossos d’Esquadra estan subjectes al règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, amb les especialitats que, d’acord amb la naturalesa de la funció policial que exerceixen, estableixen aquesta llei i la normativa que la desplega.

»2. No es pot autoritzar en cap cas la compatibilitat per a exercir una segona feina o activitat pública o privada que pugui impedir o disminuir l’estricte compliment dels deures professionals o comprometre la imparcialitat o independència del funcionari. La compatibilitat es pot denegar si és incompatible per raó del lloc de treball que s’ocupa o atempta contra la imatge i el prestigi del Cos de Mossos d’Esquadra o els seus principis bàsics d’actuació.

»3. Les sol·licituds de compatibilitat són resoltes pel secretari general del departament competent en matèria de seguretat pública, a proposta del director general de la Policia. La petició s’entén desestimada si en el termini de tres mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud d’autorització de compatibilitat l’òrgan competent no ha dictat una resolució expressa.

»4. El règim establert per aquest article també és aplicable al personal de l’escala de suport i al que ocupa llocs de segona activitat.»