Archivo de la etiqueta: POLICIA DE CATALUNYA

Aprovat Reglament de règim disciplinari de les policies locals de Catalunya

El 6 d’agost el DOGC ha publicat el Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya.

Una notícia esperada perquè el règim disciplinari aplicable a les policies locals necessitava urgentment garanties jurídiques sobre la norma d’aplicació, atès que si sempre ha estat objecte de debat jurídic, d’ençà l’aprovació de la Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia, s’havien incrementat els dubtes d’interpretació de la norma aplicable i les sentències en un sentit i un altre.

Cal recordar, com assenyala el preàmbul del Decret 179/2015, que en matèria específica de policies locals, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. La Llei 16/1991 s’aplica, com disposa el seu article 1.1, a tots els cossos de policia que depenen dels municipis de Catalunya, els quals es regeixen, d’acord amb l’article 28, com a funcionaris de carrera dels ajuntaments respectius, per la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, per aquesta Llei de policies locals i les disposicions que la despleguin, a més dels reglaments específics i altres normes dictades pels ajuntaments i legislació de règim local i de la funció pública de Catalunya, si bé aquests darrers blocs normatius, com s’ha dit, únicament quan s’hi faci remissió expressa.

El règim disciplinari de les policies locals és, per tant, el previst al títol 6 de la Llei 16/1991, que determina de forma expressa i específica, a l’article 46, que el règim disciplinari aplicable als policies locals és el que estableix aquesta Llei, sens perjudici de les responsabilitats civils o criminals en què puguin incórrer.

En tant que el títol 6 de la Llei 16/1991 no estableix tot el procediment ni fins a la data no s’havia desenvolupat cap reglament de règim i procediment disciplinari, els ajuntaments aplicaven els procediments d’acord amb el previst als seus propis reglaments interns del cos de policia, als pactes de condicions o, per interpretació de la norma. Generalment es recorria al procediment establert al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, però també al Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat; al Decret 243/1995 , de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, o a l’anterior règim disciplinari del Cos Nacional de Policia.

Esperem que amb el desplegament del règim i el procediment disciplinari establert a la Llei 16/1991, mitjançant el Decret 179/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de Catalunya es resolguin la majoria de dubtes d’interpretació sobre la normativa aplicable.