La reclassificació de grup (de C2 a C1) de les policies locals

Avui, finalment, s’ha publicat al DOGC, la modificació de la Llei 16/1991 de Policies Locals, amb l’afegit d’una disposició addicional que estableix la reclassificació de les categories d’agent i de caporal, «a efectes administratius de caràcter econòmic», del grup C2 al grup C1. És una reforma esperada, que arriba quan tota la resta de policies – estatals, autonòmiques i locals -, ja ho tenien i que s’ha de valorar positivament per a la professió policial, tot i que és una oportunitat perduda per fer-ho bé. Es a dir, per fer-ho «a tots els efectes», atès que el curs bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya (Institut de Seguretat Pública de Catalunya) està homologat a efectes acadèmics com títol de tècnic o, el que és el mateix, com un dels títols que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic determina, al seu article 76, com titulació per a l’accés al subgrup C1.

Aquesta darrera modalitat és la que contempla la reclassificació dels ertzaines i dels policies forals i locals de Navarra, cossos que també tenen el curs bàsic homologat.

Per més informació sobre la reclassificació a les policies, veure l’article publicat a aquesta web.

En quan al procediment d’aplicació, atès qie es tracta d’una modificació dels llocs de traball de caporal, agent i agent en pràctiques, les administracions locals hauran de modificar les seves respectives Relacions de Llocs de Treball (RLT) o instruments organitzatius anàlegs (catàleg), previa negociació amb la representació sindical per determinar quin o quins complements s’aminoren per tal d’incrementar el Sou Base.

No caldrà modificar les plantilles orgàniques, donat que no es modifica el grup de titulació a efectes d’accés a la funció policial. Es a dir, aquesta Llei d’acompanyament dels pressupostos, no modifica l’article 24 sobre escales i categories, de forma que l’escala bàsica (agents i caporals) continuen classificats en el grup C2 (antic C).

Pel que fa als efectes econòmics, la modificació deixa ben clar (com va passar a les policies locals d’altres Comunitats) que no pot suposar cap increment retributiu global. Els triennis meritats fins a la data s’hauran de seguir retribuint conforme al grup actualment perfeccionat i només els nous triennis passaran a compensar-se com a C1.

TEXT ÍNTEGRE DE LA MODIFICACIÓ

Article 65. Modificació de la Llei 16/1991 (Policies locals)

S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals, amb el text següent:

«Setena

»1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública.

»2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de llocs de treball corresponent.

»3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.

»4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2.

»5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu.

»6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous grups de classificació professional:

»– A l’escala superior, el grup A1.

»– A l’escala executiva, el grup A2.

»– A l’escala intermèdia, el grup C1.

»– A l’escala bàsica, el grup C2.»