Les policies locals de Catalunya ja tenen l’equivalència acadèmica del curs bàsic

Ja és una realitat l’equivalència amb el títol de tècnic de formació profesional del curs bàsic de l’Escola de Policia, realitzat pels agents de les policies locals de Catalunya, d’acord amb la Orden ECD/405/2014, de 12 de marzo, por la que se establece la equivalencia de Agente de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía Local de Cataluña al título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema educativo.

Es repara així un deute històric amb les policies locals i amb l’Escola de Policia (ara Institut de Seguretat Pública de Catalunya), deute no suficientment compensat amb l’anterior equivalència, només a efectes professionals i al territori català, que havia fet la Generalitat amb l’Ordre EDU/272/2008, de 23 de maig, per la qual s’estableix l’equivalència, en l’àmbit de Catalunya, de la categoria d’agent dels cossos de les policies locals de Catalunya al títol de tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu.

Aquella Ordre del Departament d’Educació EDU/272/2008 va ser un pedaç per tapar el forat que suposava per a la credibilitat del sistema de policia de Catalunya el fet que el ministeri d’Educació hagués homologat a tots els efectes – acadèmics i professionals – el curs bàsic d’accés a la categoria de mosso/a (Orden ECI/945/2008) i no hagués fet el mateix amb les policies locals que cursaven els mateixos estudis, a les mateixes aules, amb el mateix programa.

Per aquest merescut ple reconeixement de la formació bàsica policial de Catalunya han hagut de passar gairebé 30 anys des que la derogada Llei 27/1985, de 27 de desembre, de l’Escola de Policia de Catalunya, es proposés proporcionar els estudis corresponents als cicles de formació instituïts per a la Policia Autonòmica i les Policies Locals, de grau elemental, mitjà o universitari, d’acord amb els plans d’estudi i els requeriments fixats per la legislació vigent per a l’expedició i l’homologació de títols.

Han hagut de passar 20 anys des que es van iniciar els primers tràmits per aconseguir aquesta homologació. A les primeres reunions de la Comissió de relacions Escola de Policia – Sindicats, a l’any 1994 ja es tractava aquesta qüestió. En la mateixa línia, el número 1 de la Revista Catalana de Seguretat Pública era un monogràfic sobre la formació policial que també abordava les possibilitats d’homologar el curs bàsic com a una formació professional.

En definitiva, una bona notícia per a les policies locals de Catalunya i un pas més de cara a la reclassificació al grup C1 de titulació de les categories d’agent i caporal/a i també en pro d’una veritable carrera professional i acadèmica del conjunt de policies de Catalunya.

Enhorabona i gràcies a totes les persones que des de fa tant de temps han treballat per assolir aquesta fita.

Licencia Creative Commons
Les policies locals de Catalunya ja tenen l’equivalència acadèmica del curs bàsic por Juan Carlos Jerez se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.