Les garjoles o calabossos de les policies locals

La manca de condicions de les àrees de detinguts (garjoles, calabossos) a les comissaries de policia és un problema recurrent, històric que, com les plagues bíbliques, sembla que s’han d’acceptar amb resignació.

És increïble que a aquestes alçades l’anomenat Sistema de Seguretat Pública – i l’Administració de Justícia per la part que li correspon -, no hagin posat fil a l’agulla per resoldre aquesta situació en particular i, per extensió i en general, els problemes de seguretat i de riscos i els problemes procedimentals derivats de la detenció i de la custòdia dels detinguts.

De nou el Síndic de Greuges denuncia en el seu Informe anual de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (ACPT) corresponent a l’any 2013 diferents qüestions relatives als detinguts en seus policials, com ara dilacions injustificades en el procediment i condicions inacceptables de les àrees de custòdia. Sobre les dilacions, l’informe conclou que sovint s’allarga el procediment quan el detingut passa primer per custòdia de qualsevol policia local abans de ser transferit als mossos d’esquadra.

Segons la nota de premsa de la presentació de l’informe, el Síndic de Greuges i l’Equip de Treball de l’ACP fan, entre altres, les següents recomanacions i observacions:

– Cal que es revisin i s’harmonitzin els protocols d’actuació i de coordinació entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals dels diversos ajuntaments. A més, totes les àrees de custòdia de la policia local que presentin deficiències estructurals (impossibilitat de separar detinguts, manca d’eines de treball, inadequació d’instal·lacions) haurien de deixar d’actuar com a dipòsit de detinguts, funcions que han d’exercir les dependències de custòdia dels Mossos d’Esquadra de la localitat o de la zona en qüestió.

Condicions de les garjoles o calabossos de les comissaries de policia local

Algunes dependències de policia local no reuneixen requisits de prevenció de riscos laborals (vestidors inapropiats o insuficients, locals amb deficiències…), de seguretat exterior o interior o d’atenció al públic (barreres arquitectòniques, espais inadequats per atendre a les persones…). No és estrany doncs que tampoc no disposin d’espais específics per a garjoles  o que les que tinguin no reuneixin les condicions més adients.

Davant d’aquesta realitat s’hauria d’imposar el sentit comú i derivar els detinguts, tal com suggereix l’informe del Síndic, de forma protocolaritzada, a les comissaries de mossos que hi correspongui.

Aquest és el cas de la policia local de Sant Quirze del Vallès on es va deixar d’utilitzar espais no apropiats per a la custòdia de detinguts de la pròpia comissaria i acordar amb l’ABP de mossos d’esquadra de Sabadell que tots els detinguts per la seva policia local serien conduits a l’àrea de custòdia de la policia de la Generalitat.

La custòdia i protecció dels detinguts és, sens dubte, una funció policial que es mereix la màxima atenció. Per això, entre altres qüestions, va resultar incomprensible per als professionals de la seguretat pública, que no inclogués a les policies locals en la controvertida – i a la pràctica derogadaInstrucció 8/2009, de 3 d’agost, sobre l’aprovació de la documentació del Sistema de gestió de la qualitat de la DGP i de la documentació relativa al procés de la detenció.

Els que preconitzem un model integral de policia dins un únic de sistema de seguretat pública no podem entendre l’anacronisme de la manca d’integració de funcions bàsiques, com són la custòdia i protecció dels detinguts, dins del sistema.

Per altra banda, no podem obviar l’obligació dels municipis cap de partit judicial en què no existeixi establiment penitenciari, d’assumir, en règim de competència delegada, l’execució del servei de dipòsit de detinguts a disposició judicial, corresponent la custòdia d’aquests detinguts a la Policia Municipal en funcions de Policia Judicial, d’acord amb la Disposició final 5a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Ni tampoc podem oblidar que segons el mateix article continua “L’Administració competent en matèria penitenciària posarà a la disposició dels Municipis al fet que es refereix el paràgraf anterior els mitjans econòmics suficients per al manteniment del referit servei en els termes previstos per la legislació sectorial corresponent.”.

Licencia Creative Commons
Les garjoles o calabossos de les policies locals por Juan Carlos Jerez se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.